TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Varastosta Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Varastosta Oy tunnus: 3163799-5
Osoite: Viljo Hurmeentie 9, 25130 MUURLA, Finland
Sähköposti: asiakaspalvelu@varastokopit.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kakko

3. Rekisterin nimi
Varastokopit.fi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen, eli tämän rekisterin tarkoituksena on käsitellä ja hallita asiakassuhdetta rekisteröidyn antamalla suostumuksella. Tietoja voidaan käyttää palveluiden kehittämiseen sekä yhteydenpitoon asiakkaisiin päin. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole kieltänyt tietojen käyttämistä.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
- Nimi
- Puhelinnumero
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Y-tunnus
Rekisterissä olevien tietojen säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyltä rekisterinpitäjän asiakkaalta itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterissä olevia asiakastietoja ei luovuteta, paitsi asiakkuussuhteen perusteella niille yrityksille, joiden tuotteita asiakas ostaa palvelun kautta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuvat autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille rekisterinpitäjän työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

9. Tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Varastosta Oy, Matti Kakko, Viljo Hurmeentie 9, 25130 MUURLA, Finland.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Varastosta Oy, Matti Kakko, Viljo Hurmeentie 9, 25130 MUURLA, Finland

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Varastosta Oy, Matti Kakko, Viljo Hurmeentie 9, 25130 MUURLA, Finland